Kodeks policijske etike - obvestilo

Obveščamo vas, da je Policijski sindikat Slovenije začel s postopki za spremembo Kodeksa policijske etike.

Kodeks policijske etike - obvestilo

Kodeks policijske etike je bil v letu 2008 sprejet v sodelovanju s Policijskim sindikatom Slovenije kot reprezentativnim predstavnikom vseh zaposlenih v Policiji. Za uveljavljanje vrednot in vrlin poslanstva policistov pa sam sprejem kodeksa ni dovolj; tudi zaposleni se morajo strinjati z vsebino, cilji in uporabljanjem kodeksa, ker ga le tako lahko sprejmejo za svojega, spoštujejo in uveljavljajo v praksi.

Ugotavljamo, da Kodeks policijske etike, ki je bil ob sprejemu zagotovo dober, ne sledi več svojemu namenu, niti ni več skladen z Evropskim kodeksom policijske etike. V zadnjem obdobju tudi opažamo, da si določbe kodeksa generalni direktor policije[1] enostransko (svojstveno) razlaga,  zato se vzbuja vtis pristranskosti in tveganj za zlorabo določil našega kodeksa. Prav tako ocenjujemo, da kodeks postaja priročen »manever« za opravičevanje določenih odločitev in ravnanj generalnega direktorja policije, obenem pa postaja »Damoklejev meč«, ki visi nad policistkami in policisti ter jim predstavlja grožnjo. Pri tem v zadnjem času še posebno izstopajo poseganja v svobodo izražanja, temu pa naš Kodeks policijske etike ni bil, niti ne more biti namenjen.

Neetično je tudi, da je generalni direktor policije enostransko spremenil sestavo večine članov Odbora za etiko in integriteto, in s tem vzbudil občutek o »podrejanju« vrednot kodeksa dnevnim potrebam generalnega direktorja policije. Treba je poudariti, da Kodeks policijske etike ne predvideva nobenega organa ali odbora, ki bi ocenjeval ali razlagal vrednote policijske etike, zato Policijski sindikat Slovenije kot ključni snovalec navedenega kodeksa žal ne more podpreti in priznati stališč, mnenj ali odločitev aktualnega odbora. Takšna pristranskost imenovanja članov namreč že sama po sebi zahteva prerekanje in zavračanje delovanja konkretnega odbora, saj ne vliva zaupanja, objektivnosti in neodvisnosti, in zato lahko predstavlja celo poseg v organizacijsko integriteto policije.

Obveščali smo vas že, da si je generalni direktor policije prizadeval »cenzurirati« sindikalna obvestila. V ta namen je pred kratkim, novo imenovanemu Odboru za integriteto in etiko v policiji,  (ponovno) naročil ocenjevanje primernosti sindikalnih obvestil in podajo mnenj – celo takšnih, do katerih se je odbor že opredelil (ni pa odveč informacija, da ta isti »odbor« obvestil, ravnanj in izjav samega generalnega direktorja policije ali ministra seveda ne ocenjuje). Po našem mnenju gre za neko »novo« etično in moralno paradigmo, ki se nekako ne zmore umestiti v policijsko organizacijsko kulturo ali klimo, ker preprosto vzbuja prevelike dvome.

Policijski sindikat Slovenije je zato v skladu z 11. členom Kodeksa policijske etike začel s postopkom sprejemanja in spreminjanja njegovih določil. V pripravi je predlog sprememb, ki jih bomo dali v javno obravnavo vsem policistkam in policistom. 

S sindikalnimi pozdravi,

[1]   Dr. Anton Olaj, policist, ki ima na podlagi pogodbe št. 1002-49/20211, 1.2.2021, sklenjeno delovno razmerje za DOLOČEN čas (29.1.2021 do 28.1.2026) in opravlja delo v MNZ, Policiji, na delovnem mestu generalnega direktorja policije.