Napredovanja v plačne razrede že letos!

Napredovanja v plačne razrede že letos!

Vlada sprejela Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Z zadovoljstvom vas obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije včeraj, na svoji 87. redni seji, sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (v nadaljnjem besedilu: Uredba), s čimer je izpolnila III. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 74/21). 

Predlog sprememb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je bil pripravljen upoštevaje 10. maja 2021 podpisan Sporazum o razreševanju stavkovnih  zahtev med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije.

Spremenjena Uredba je dogovorjen obseg pravic, ki je bil s Sporazumom določen le za plačno podskupino C3 (policisti) razširil na vse javne uslužbence (torej tudi na C2 in C6 v MNZ in IRSNZ in ostala ministrstva), s čimer se je odprava predmetne anomalije poenotila za vse javne  uslužbence. To je bil tudi cilj Policijskega sindikata Slovenije v stavkovnih pogajanjih. Kot smo že pojasnili se v pogajanjih nismo mogli dogovoriti, da bi sprememba veljala za vse javne uslužbence, torej tudi tiste, ki jih v Policijskem sindikatu Slovenije ne zastopamo, saj zanje nismo reprezentativni. Zato je edino pravilno, da so se o pravicah članov, ki jih zastopajo drugi sindikati, odločili slednji na pogajalski komisiji. Policijski sindikat Slovenije je že v stavkovnih pogajanjih jasno izrazili stališče, da bo predlog sprememb Uredbe, ki bi to anomalijo odpravil za vse javne uslužbence, ne glede na ožji zapis v sporazumu, podprli. 

Kaj sprememba uredbe prinaša javnim uslužbencem?

Rok za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje, ki je bil do sedaj določen na 15. marca, se prestavi na 15. november. To pomeni, da bodo lahko v letu 2021 v višji plačni razred napredovali vsi javni uslužbenci, ki sicer pogoja napredovalnega obdobja (3 leta od zadnjega napredovanja ali prve zaposlitve) do vključno 1. aprila 2021 niso izpolnili. Po novi ureditvi, na podlagi katere se bo preverjanje izpolnjevanja pogojev izvedlo najkasneje do 15. novembra, pa bodo lahko napredovali vsi javni uslužbenci, ki bodo izpolnjevali pogoje vključno do 1. decembra v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje (ustrezne delovne ocene in najmanj 3 leta od zadnjega napredovanja, kamor sodi tudi premestitev na delovno mesto v višji tarifni razred).

Sam rok za izvedbo postopka ocenjevanja delovne uspešnosti javnega uslužbenca ostaja enak, kot ga določa veljavna uredba, in sicer se javne uslužbence oceni vsako leto najkasneje do 15. marca. Pri tem se upošteva, da so bili javni uslužbenci z oceno delovne uspešnosti za leto 2020 v skladu z veljavno uredbo že seznanjeni, zato se te veljavne ocene delovne uspešnosti upošteva in se jih ne spreminja ali javne uslužbence ocenjuje ponovno.

Upoštevaje, da so bili postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih  uslužbencev v letu 2021 že izvedeni, se v položaj javnih uslužbencev, ki so napredovali v višji plačni razred s 1. aprilom 2021 na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s predlogom sprememb uredbe, ne posega. Ponovno pa se preveri pogoje za napredovanje za vse tiste, ki bodo pogoje izpolnili do 1. decembra že v letošnjem letu (2021). To za policiste pomeni, da bodo lahko vsi, ki so bili v letu 2018 premeščeni na delovna mesta iz V. tarifnega razreda v VI. tarifni razred (30. 6. 2018) zaradi prevedbe delovnih mest policist na 
delovna mesta višji policist kot za vse ostale javne uslužbence, ki so bili po 1. aprilu premeščeni na delovna mesta v višji tarifni razred in izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, v letošnjem letu napredovali. 

S tem se postopoma uresničujejo zaveze do zaposlenih v Policiji in MNZ in udejanja delo Policijskega sindikata Slovenije, ki se aktivno in vztrajno bori za izboljšanje finančno materialnega položaja zaposlenih. V Policijskem sindikatu Slovenije zvesto sledimo pregovoru: »Dejanja govore glasneje kot besede!«

Ob tej priložnosti se vsem zaposlenim, ki so se aktivno pridružili stavki ter s tem prispevali k temu, da se napredovanja izvedejo še letos, za izkazano zaupanje in vso podporo, ki nam jo ves čas zagotavljate ponovno zahvaljujemo in vam sporočamo, da se zavedamo, da je uspešnost PSS v največji meri odvisna od vaše podpore in naših dejanj. Pred nami je še kar nekaj zahtevnih izzivov, ki jih bo mogoče uspešno premagati le z medsebojnim zaupanjem in podporo.