Sklep Vlade RS - PROTEST in POZIV

Policijski sindikat Slovenije je na predsednika Vlade RS, g. Janeza Janšo v zvezi reorganizacije v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji naslovil protest in poziv.

Sklep Vlade RS - PROTEST in POZIV

Spoštovani.

Obveščamo vas, da smo dne 18.08.2021 na našo zahtevo, ki smo jo Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) podali že 5. 8. 2021, prejeli vladno gradivo (predlog MNZ in predlog sklepa), ki se nanaša na reorganizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji (v nadaljevanju: gradivo). 

Prejeto gradivo smo preučili in na podlagi tega ugotavljamo:    

Iz gradiva izhaja, da je bil v Policiji in MNZ že opravljen posnetek stanja trenutne organiziranosti, sistemizacije, kadrovske zasedbe, pregled števila javnih uslužbencev, priprava analize delovnih opravil in delovnih postopkov, ter da bo na podlagi slednjega pripravljen predlog sprememb in dopolnitev aktov o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v ministrstvu in policiji. Prav tako je navedeno, da bosta predloga sprememb aktov posredovana v mnenje reprezentativnim sindikatom in da bo mnenja sindikatov lahko delodajalec upošteval ali pa povabil sindikate k usklajevanju. Reorganizacija predvideva premeščanje javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta v novi organizacijski strukturi, vključitev v interni trg in ugotavljanje presežnih javnih uslužbencev, ki jih ni možno premestiti in se jim iz poslovnih razlogov odpove pogodba o zaposlitvi.  

S sklepom Vlade RS, ki je bil sprejet na predlog MNZ na 247. dopisni seji, dne 3. 8. 2021 pod točko 13, je določeno, da se v MNZ in v Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev policije. Ugotavljamo, da je bil sklep o postopku reorganizacije sprejet, s tem pa tudi odločitev o posegu v pogodbena razmerja večjega števila zaposlenih, to pa še preden so bili sindikati o teh namerah sploh seznanjeni in preden je bilo izvedeno posvetovanje in s tem sprejeti ustrezni ukrepi.  

Iz navedenega zaključujemo, da je bila odločitev o reorganizaciji sprejeta vnaprej, brez predhodnih analiz in posvetovanj z reprezentativnima sindikatoma, zato utemeljeno dvomimo v»cilje reorganizacije«, saj način sprejemanja odločitve o reorganizaciji kaže na interesno in ne na strokovno odločanje. V petem odstavku 156. člena ZJU je jasno navedeno, da mora biti dokumentu o reorganizaciji priložena obrazložitev, ki vsebuje cilje reorganizacije, razloge za izvedbo reorganizacije, analizo delovnih opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo delovnih mest in število javnih uslužbencev.  

Menimo, da je bila Vlada RS z odločanjem o reorganizaciji preuranjena, saj ni sprejela odločitve na podlagi argumentiranega strokovnega gradiva, nato ni pravilno obvestila reprezentativne sindikate o uvedeni reorganizaciji, zato je uvedla reorganizacijo brez predhodnega posvetovanja s sindikati, kar je razvidno iz pridobljenega gradiva. Vsled temu opozarjamo, da je iz prejetega gradiva ugotoviti, da uvedena reorganizacija predvideva  tudi ugotavljanje presežnih javnih uslužbencev, ob tem, da gradivo ne vsebuje programa razreševanja presežnih delavcev. Vlada RS bi morala pred uvedbo reorganizacije, ki predvideva ugotavljanje presežnih javnih uslužbencev upoštevati določila 157. člen ZJU v povezavi z 99., 101. in 102. členom ZDR-1 ter 31. členom KPND, opraviti posvetovanje s sindikati o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila posegov v pogodbe o zaposlitvi in odpovedi pogodb o zaposlitvi, ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.  

Zato Policijski sindikat Slovenije odločno protestira nad takšnim »socialnim dialogom« in interesnim odločanjem o usodi 733 javnih uslužbencev. Pozivamo vas, da Vlada RS sklep, številka 20000-4/2021/2 z dne 3. 8. 2021, umakne. 

Pričakujemo, da nas boste o vaši odločitvi pisno obvestili.