Solidarnostna pomoč Policijskega sindikata Slovenije

V mesecu juliju in avgustu 2023 sta Slovenijo prizadeli dve vremenski ujmi, najprej neurje in nato še poplave, kakršnih v samostojni državi ne pomnimo. Katastrofalne posledice naravnih nesreč so močno prizadele tudi člane Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju PSS). Ker se v interni javnosti pojavlja več vprašanj o vlogi stanovskih organizacij (tudi sindikatov) na področju pomoči prizadetim zaposlenim, vam v nadaljevanju podajamo kratek povzetek aktivnosti in višino sredstev, ki jih je v ta namen namenil PSS.

Solidarnostna pomoč Policijskega sindikata Slovenije

V sklepni fazi pa je tudi humanitarna akcija DamZaDom, zato oškodovanim članom podajamo še navodilo in obrazec za uveljavljanje dodatne solidarnostne pomoči. 

PSS je v želji po učinkovitem zagotavljanju pomoči svojim članom že ob svoji ustanovitvi vzpostavil sklad za solidarnostno pomoč, ki je opredeljen s pravilnikom. Na podlagi slednjega v Policijskem sindikatu Slovenije že vrsto let našim članom pomagamo ob premagovanju življenjskih stisk v katerih se nemalokrat znajdejo. 

Zadnje katastrofalne poplave so terjale tudi takojšen in ustrezen odziv izvršnega organa PSS, Izvršnega odbora PSS (v nadaljevanju IO). Sprejeli smo odločitev, da se članom PSS, ki so utrpeli škodo, pomaga s takojšnjo finančno pomočjo, ki smo jo zagotavljali s prednostno obravnavo.    

Do tega dne smo na PSS prejeli 74 vlog za solidarnostno pomoč, ki so bile poleg obravnave na IO PSS, na podlagi KPND poslane v obravnavo tudi delodajalcu (pri čemer so člani PSS prejeli 20% višjo solidarnostno pomoč, ker so člani sindikata). Ker je bilo na podlagi vlog ugotovljeno, da so nekateri člani utrpeli ogromno materialno škodo (posamezniki so ostali celo brez vsega), je Svet PSS na seji 18. 9. 2023, sprejel odločitev, da se članom, ki so utrpeli večjo materialno škodo (ne glede na določbe pravilnika), za lajšanje posledic naravne nesreče nameni dodatna finančna sredstva. 

V skladu z odločitvijo IO in Sveta, je PSS skupaj z območnimi policijskimi sindikati do tega dne članom, ki jih je prizadela naravna nesreča, že izplačal 161.100,00 € finančne pomoči (obdelava posameznih primerov pa s tem še ni zaključena v celoti). 

Temeljno vodilo PSS se glasi »Prijateljstvo, Solidarnost, Sodelovanje«. Zato ni bila težka niti odločitev o aktivnem sodelovanju v dobrodelni akciji »DAM ZA DOM«, ki je organizirana v sodelovanju z ostalimi stanovskimi organizacijami v MNZ in Policiji ter delodajalcem. Svet PSS je odločil, da PSS v sklad dobrodelne akcije nameni še dodatnih 8.000 €, s čimer je za pomoč prizadetim v neurju in poplavah do tega dne namenil 169.100,00 €. 

Ob tem vse zaposlene, ki so v poplavah utrpeli materialno škodo obveščamo, da lahko oddajo še vlogo za dodelitev sredstev iz dobrodelne akcije DamZaDom (zadnji dan za oddajo vlog je 27. oktober). Zaposleni, ki so jih poplave prizadele, naj posredujejo izpolnjeno vlogo v zaprti kuverti na naslov: Dobrodelni projekt DAMZADOM - NE ODPIRAJ, Ministrstvo za notranje zadeve, sekretariat, Štefanova 2, 1000 Ljubljana. Zaposleni naj izpolnijo vlogo za finančno pomoč (v prilogi) in priložijo zadnje tri plačilne liste. Vloge se bodo vrednotile po kriterijih stopnje poškodovanosti objekta in višine osnovne plače (vloge bo vrednotila komisija, v kateri ima PSS svoja predstavnika). 

V PSS si prizadevamo, da nihče izmed naših članov v stiski ne ostane sam in pozabljen. Zavedamo se, da nikomur ne moremo povrniti nastale škode v celoti. Upamo pa, da smo z našo pomočjo uspeli vsaj nekoliko ublažiti nastale posledice. Da je naša pomoč prišla v prave roke in je še kako dobrodošla ter med člani lepo sprejeta, pa najlepše izhaja iz zahvale enega izmed prejemnikov naše pomoči:      

»Spoštovani.

Začel bom patetično, ampak tako je bilo. V sredo 2. avgusta 2023, je moj mlajši sin v jedilnici svojega stanovanja v pritličju naše hiše namestil fotografijo in svečano izjavil: "Tako, zdaj pa deset let ne vložim drugega v to stanovanje, kot pa kak glaž paprike, fertik je." Čez dva dni, ko je bil nočni dežurni v Kovačnici Železarne Ravne, je stal na dvorišču obrata do kolena v vodi in gledal ponorelo Mežo. V roki je držal mobilnik in ni upal poklicati naju z ženo, saj je vedel, kaj se dogaja - da se boriva s hudournikom, da bi mu obvarovala njegov "brlog". Nisva uspela,  Živimo ob obali potoka Suhodolnice, rojene v nedrjih naše Urške (Uršlje gore), lučaj od njenega sotočja z Jenino, ki se izvije izpod Graške gore v našo dolino. Potoka sta hudourniška in v preteklosti sta bila znana po čestih poplavah in divjanjih čez polja in skozi naselja ob svojih strugah. V glavnem, "razgonili" sta s svojimi kalnimi valovi idilo našega doma, nam grdo razbili lepoto kraja, nas dodobra prestrašili ter nam poškodovali in delno uničili bivališče in drugo imetje.

Danes sta dva meseca od tega dogodka. V tem času sem bil z družino deležen pomoči mnogih rok, marsikdo me je s svojim dejanjem ganil, žal je kdo tudi pokazal svoj resničen obraz.

Ponovno se je dokazalo, kako pomemben je sindikalizem v zmeraj bolj odtujenem svetu, ponovno se je dokazalo, da smo ljudje v modrem res Ljudje. Danes sem prejel sklepa o solidarnostni in izredni solidarnostni pomoči moji družini. Preko vas se zahvaljujem vsem članom PSS za pomoč in ne le materialno, tudi moralno vzpodbudo, da v teh časih osebnostnih osamljenosti član našega sindikate ni Nekdo, ampak Naš član.

Še enkrat se vsem članom PSS iskreno zahvaljujemo, vam in vašim dragim pa želimo vse lepo," 

Naj nas tudi v prihodnosti vodi naše geslo: Prijateljstvo, Solidarnost, Sodelovanje.

Datoteke